Follow
Huseyin Ozgen
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsan kaynakları yönetimi
H Özgen, A Yalçın, A Öztürk
Nobel, 2002
6562002
ĠĢ-Aile YaĢam ÇatıĢmasının ĠĢ Stresi, ĠĢ Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Ġlaç Sektöründe Bir AraĢtırma
ĠE EFEOĞLU, H ÖZGEN
ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2), 237-254, 2007
645*2007
İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi
H Özgen, A Öztürk, A Yalçın
İstanbul, 412s, 2002
2342002
İnsan kaynakları yönetimi stratejik bir yaklaşım
H Özgen, A YALÇIN
Akademisyen Kitabevi, 2017
2092017
Temel işletmecilik bilgisi
H Özgen, A YALÇIN
Akademisyen Kitabevi, 2017
1452017
Psikolojik sözleşme ve boyutlarının iş tatmini örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkileri: Tibbi satış temsilcileri üzerinde bir araştırma
HM Özgen, H Özgen
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 1-19, 2010
1352010
Örgüt kültürü çalışmalarında yöntem tartışması: Niteliksel-niceliksel yöntem ikileminde niceliksel ölçümler ve bir ölçek önerisi
A Danışman, H Özgen
1232003
Hizmet sektöründe rekabette başarının anahtarı: Personel güçlendirme (Empowerment)
H Özgen, M Türk
Amme İdaresi Dergisi 30 (4), 75-86, 1997
1061997
Örgütlerde güncel bir sorun:“Mobbing”
H Mimaroğlu, H Özgen
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (15), 201-226, 2008
752008
Türkiye’de istismarcı yönetim ölçeğinin uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik analizi
İD Ülbeği, HM Özgen, H Özgen
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (1), 1-12, 2014
742014
Öğrenmenin Kurumsallaşmasında Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
H Özgen, AGDKC KILIÇ, AGB KARADEMİR
Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13, 2001
652001
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmada karşılaştıkları: Yönetim sorunları ve çözüm önerileri
H Özgen
KOSGEB, 1997
621997
Örgütlerde Güç Eşitsizlikleri ve Cinsel Taciz
H Mimaroğlu, H Özgen
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 321-334, 2008
602008
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmada karşılaştıkları temel yönetim sorunları
H Özgen, S Doğan
Dış Ticaret Dergisi 9, 87-127, 1998
541998
İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları
H Özgen, A Öztürk, A Yalçın
Adana, 2002
532002
ADANA İLİ’NDEKİ ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ DOYUMU VE İŞ STRESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
KC Kılıç, İE Efeoğlu, AGH Mimaroğlu, H Özgen
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2), 241-254, 2008
502008
KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
E Erkocaoğlan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 203-214, 2009
482009
Öğrenen organizasyon sistemi ve bir öğrenen organizasyon modeli
H Özgen, M Türk
Amme İdaresi Dergisi 29 (2), 70-80, 1996
471996
Kentte yeni yoksulluk ve çöp insanları
HN Özgen
Toplum ve Bilim 89, 88-101, 2001
462001
The Impact of Change Management on the Attitudes of Turkish Security Managers towards Change: A Case Study
S Yılmaz, H Ozgen, R Akyel
Journal of Organizational Change Management 26 (1), 117-138, 2013
442013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20